ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปรัชญา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.4-6.4
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 7.1-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
บริการวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวสุพรรษา ตุ้ยเต็มวงค์
  นางสาวชุติมา ปินตา
  นางพนิดา วงศ์ชุมภู
  นางปราณี เสนาสังข์
  นางรัชนี รักจิตร์
  นางสาวยุพิน แท่นมณี
  นางสาวยอดปรารถนา สมณะ
  นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
ครูรัชนี
ชืวืตสัตย์
กืฬาตกปลา
รัชนื
ratchanee
วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ครูปราณี
หน่วยที่1
นางสาวยุพิน แท่นมณี
ครูปราณี
วิทยาศาสตร์
ครูสุพรรษา
YouTube
Unit 1
English for the Workplace
ครูชุติมา
เลือกตั้งพม่า 2558
การเมืองการปกครองของไทย
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 125  
เข้าชมปีนี้ : 1,767  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 52,166  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุพิน  แท่นมณี
เบอร์โทรศัพท์ :  0896403459
อีเมล์ :  [email protected]
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  15-10-2555
  สาขาวิชา :  สังคมศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ :  คศ.2
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา :   ศศ.ม.สังคมศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  ปฏิบัติการสอน
งานวิจัยที่สนใจ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.
ประวัติการทำงาน :  เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ค.บ.สังคมศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
ศศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอน :  วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
วิชา ชีวิตกับสังคมไทย
วิชา การเมืองการปกครองของไทย
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  การใช้ซอฟแวร์ประยุกต์บริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์
รายละเอียดอื่น ๆ :