ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปรัชญา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.4-6.4
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 7.1-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
บริการวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวสุพรรษา ตุ้ยเต็มวงค์
  นางสาวชุติมา ปินตา
  นางพนิดา วงศ์ชุมภู
  นางปราณี เสนาสังข์
  นางรัชนี รักจิตร์
  นางสาวยุพิน แท่นมณี
  นางสาวยอดปรารถนา สมณะ
  นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
ครูรัชนี
ชืวืตสัตย์
กืฬาตกปลา
รัชนื
ratchanee
วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ครูปราณี
หน่วยที่1
นางสาวยุพิน แท่นมณี
ครูปราณี
วิทยาศาสตร์
ครูสุพรรษา
YouTube
Unit 1
English for the Workplace
ครูชุติมา
เลือกตั้งพม่า 2558
การเมืองการปกครองของไทย
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 126  
เข้าชมปีนี้ : 1,768  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 52,167  
  English for the Workplace

Unit 1 Nice to see you.

Activity 1 Greeting, Introducing and Welcoming


17 Useful English Greetings for English Learners
 
You probably already know “hello” and “how are you?”
 
However, English speakers don’t always say “hello” and “how are you?”
 
They also use many other English greetings and expressions to say slightly different things.
 
You can also use such English greetings to sound more natural, and also to express yourself more clearly and precisely.
 
Let’s learn how to use some other simple formal and informal English greetings, as well as fun slang expressions that people around the world use to greet each other.


Common English Greetings and Expressions


 
 
English-speaking people usually greet each other in an informal way, so you can use these common conversational greetings for friends, family, as well as people you meet in casual settings.
 
1. Hey, Hey man, or Hi
 
You can use “hey” and “hi” to greet someone instead of “hello”. Both are particularly popular among younger people. While “hi” is appropriate to use in any casual situation, “hey” is for people who have already met. If you say “hey” to a stranger, it might be confusing for that person because he or she will try to remember when you met before! You can also add “man” to the end of “hey” when greeting males. Some people also use “hey man” to casually greet younger women, but only do this if you know the woman very well. Remember that “hey” doesn’t always mean “hello”. “Hey” can also be used to call for someone’s attention.
 
2. How’s it going? or How are you doing?
 
These are casual ways of asking “how are you?” If you’re trying to be particularly polite, stick with “how are you?” but otherwise, you can use these expressions to greet almost anyone.  The word “going” is usually shortened, so it sounds more like “go-in”. You can answer with “it’s going well” or “I’m doing well” depending on the question.  Although it’s not grammatically correct, most people just answer “good” – and you can too. Like when responding to “how are you?” you can also follow your answer by asking “and you?”.
 
3. What’s up?, What’s new?, or What’s going on?
 
These are some other informal ways of asking “how are you?” which are typically used to casually greet someone you have met before. Most people answer with “nothing” or “not much”.  Or, if it feels right to make small talk, you could also briefly describe anything new or interesting that’s going on in your life, before asking “what about you?” to continue the conversation.
 
4. How’s everything ?, How are things?, or How’s life?
 
These are some other common ways of asking “how are you?” They can be used to casually greet anyone, but most often they’re used to greet someone you already know. To these, you can answer “good” or “not bad”. Again, if small talk feels appropriate, you could also briefly share any interesting news about your life, and then ask the person “what about you?” or another greeting question.
 
5. How’s your day? or How’s your day going?
 
These questions mean “how are you?” not just right now, but how you’ve been all day. You would use these greetings later in the day and with someone you see regularly. For example, you might ask a co-worker one of these questions in the afternoon, or a cashier that you see at the grocery store every evening. “It’s going well” is the grammatically correct response, but many people simply answer with “fine”, “good” or “alright”. By the way, notice that “good”, “fine” or “not bad” are perfect answers to almost any greeting question.
 
6. Good to see you or Nice to see you
 
These casual greetings are used with friends, co-workers or family members that you haven’t seen in a while. It’s common for close friends to hug when they greet each other, particularly if they haven’t seen each other in some time; so you might use this greeting along with a hug or handshake depending on your relationship with the person.
 
7. Long time no see or It’s been a while
 
These casual greetings are used when you haven’t seen someone in a long time, particularly if you meet that person unexpectedly. How much is a long time? It depends on how often you normally see that person. For example, you could use one of these greetings if you normally see the person every week, but then don’t see them for a few months or more. Usually, these phrases are followed with a question like “how are you”, “how have you been?” or “what’s new?”

 
Business Greetings and Formal Greetings
 

 
 
It’s best to begin by using formal greetings in most business situations, and then listen to how your co-workers or business partners greet you. It’s a good idea to wait until someone speaks casually with you before you speak casually with them. You may find that people will begin to use casual greetings with you over time, as you get to know each other better. Formal greetings are also used when you meet older people.
 
8. Good morning, Good afternoon, or Good evening
 
These are formal ways of saying “hello”, which change depending on the time of day.  Keep in mind that “good night” is only used to say “good bye”, so if you meet someone late in the day, remember to greet them with “good evening”, rather than “good night”. Good morning can be made more casual by simply saying “morning”.  You can also use “afternoon” or “evening” as informal greetings, but these are less commonly used.
 
9. It’s nice to meet you or Pleased to meet you
 
These greetings are formal and polite. If you say this to someone when you meet him or her for the first time, it will make you seem courteous. Remember to only use these greetings the first time you meet someone. Next time you see the person you can show that you remember him or her by saying “it’s nice to see you again”.

10. How have you been?
 
This greeting question is only asked by people who have already met. If someone asks you “how have you been?” they want to know if you have been well since the last time the two of you met.
 
11. How do you do?
 
This greeting is VERY formal, and quite uncommon, but it may still be used by some older people. The proper response is “I’m doing well” or, as strange as it seems, some people even ask “how do you do?” right back as an answer.
 
 
Slang English Greetings
 
 
Slang greetings are extremely informal, and should only be used with people that you know very well, and feel very comfortable with. Keep in mind that a lot of slang is regional, and using Australian slang, for example, in America can sound quite strange. You’ll need to learn the local slang wherever you are, but these common examples will help you get started.
 
12. Yo!
 
This extremely informal greeting is common in America. It comes from 1990’s hip-hop slang and these days it’s often used jokingly. This greeting should only be used with very close friends, and never in a business setting.
 
13. Are you OK?, You alright?, or Alright mate?
 
This casual way of asking both “hello” and “how are you” is common in Britain. You can respond “yeah, fine”, or simply “alright”.
 
14. Howdy!
 
This is a very informal abbreviation of “how do you do?” that is common in certain parts of Canada and the U.S. Keep in mind that if you say “howdy” outside of these regions, you will sound like a cowboy, and it might make the other person laugh.
 
15. Sup? or Whazzup?
 
These greetings are abbreviations of “what’s up?” which are common among teenagers. Like with “what’s up?” you can answer “nothing” or “not much”.
 
16. G’day mate!
 
This casual greeting is an Australian abbreviation of “good day”.  Keep in mind that Australian greetings often use “ya” instead of “you”. So “how are ya?” is the same as “how are you?”, and “how are ya going?” is basically the same as “how’s it going?” or “how are you doing?”
 
17. Hiya!
 
This greeting, short for “how are you?”, is commonly used in certain parts of England. However, you don’t need to actually answer this question – you can just say “hey!” right back.   I hope you enjoy trying out these new English greetings. You’ll find that greeting people in different ways will help your English sound more natural, and it might even make English greetings more fun and interesting for you.